PAST-PRESIDENTS

 • 2010 Krishna Jain
 • 2011 Bhagwan Satiani
 • 2012 Brajesh Lal
 • 2013 Dipankar Mukerjee
 • 2014 Anil Hingorani
 • 2015 Ravi Veeraswamy
 • 2016 Faizal Aziz
 • 2017 Raghu Motaganahalli
 • 2018 Sachinder Hans
 • 2019 Kris Soundararajan
 • 2020 Nav Gupta
 • 2021 NiKhil Kansal